Logowanie / Rejestracja

Do końca aktualnej edycji pozostało:

Załóż konto


Hasło powinno mieć co najmniej 6 znaków.
Telefon zostanie przekazany kurierowi w przypadku wygrania nagrody
(opcjonalnie)

Dane adresowe apteki

Mojej apteki nie ma na liście

* Akceptuję Regulamin portalu

* Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby założenia i obsługi konta w serwisie https://www.e-epe.pl/ przez Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 w celach marketingowych.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

* Udzielenie zgody jest niezbędne do założenia konta i zakończenia rejestracji

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
(przewiń w dół, aby zapoznać się z RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
 2. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.
 3. Administrator może gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, a także od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów zajmujących się obrotem danymi oraz z ogólnodostępnych baz danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • założenia i obsługi konta - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji wniosków, wysyłania informacji administracyjnych, w szczególności dotyczących warunków regulaminów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • prowadzenie analizy danych, w tym analiz statycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego fpprzez Administratora;
  • weryfikacji czy Pan/Pani ma prawo dostępu do tych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane wyłącznie uprawnionym przedstawicielom zawodów medycznych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • organizacji i przeprowadzenia przez Administratora konkursu (w przypadku realizacji konkursu) − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody;
  • reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • personalizacji usług poprzez profilowanie w ramach prowadzonych działań marketingowych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych dokonujemy profilowania czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana. Profilowanie obejmuje analizę i predykcję preferencji w celu tworzenia zbiorczych zestawień dotyczących wykorzystania treści Administratora jak również analizę i predykcję preferencji w celu przedstawiania Pani/Panu treści, produktów odpowiadających zawodowym zainteresowaniom, przy użyciu kanału komunikacji na który Pani/Pan wyraził zgodę. Przy profilowaniu nalizowane są również dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
 6. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 7. Administrator może agregować Pani/Pana dane osobowe z danym osobowymi innych użytkowników i publikować zbiorcze zestawienia w dowolnym celu pod warunkiem, że dane zagregowane nie umożliwiają identyfikacji.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług Administratora (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością założenia konta).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi analityczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, innym spółkom współpracującym z Administratorem w zakresie promocji produktów i usług.
 10. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one uzyskane.
 13. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 14. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 16. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Mam już konto

zapamiętaj mnie

Zapomniałeś hasła do konta? Kliknij tutaj aby je odzyskać.

Przypomnij hasło